Verksamhet

Stödtjänster för personer med beroende, kriminalitet och deras anhöriga

Halvvägshemmet

Halvvägshemmet är ett stödboende avsett för personer som genomgått behandling för sitt alkohol-, drog- eller spelmissbruk. Halvvägshemmets målsättning är att ge individen möjlighet till en förlängd tid i trygg och stabil miljö med eftervård i form av gruppstöd och social handledning.

Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård
Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård3

Gruppverksamhet

USM:s gruppverksamhet är en lågtröskelverksamhet och riktar sig till nyktra alkohol-, drog- och spelmissbrukare. Verksamheten ordnas vid halvvägshemmet i Malax och har öppna dörrar måndag till fredag kl. 8-16. Vem som helst är välkommen och ingen förhandsanmälan behövs. Aktiviteterna bekostas med hjälp av STEA understöd och är därför kostnadsfria för deltagarna.

Brottspåföljdsklienter

USM har sedan 2014 erbjudit uppsökande stödtjänster för svensk- och tvåspråkiga brottspåföljdsklienter. En handledare besöker fängelser och samarbetar med byråer för samhällspåföljder och övriga som kommer i kontakt med klienten i en rättsprocess. Målet är att stöda klienten till en nykter livsstil utan kriminalitet.

För anhöriga

Usm r.f. erbjuder stöd åt vuxna anhöriga till personer med beroende, missbruk, riskbruk och kriminalitet. Utgångspunkten för vårt arbete är att denna problematik drabbar alla i familjen och även de närstående. Vi erbjuder stödsamtal, familjesamtal samt vid behov vägledning vidare till andra professionella.

Samtalen kan genomföras vid något av våra kontor, via telefon eller online.

För professionella

Usm r.f. erbjuder konsultation och handledning i frågor som rör beroende, missbruk och kriminalitet. Vi erbjuder studiebesök, föreläsningar och fortbildningar samt är aktiva i flera olika organ med vår sakkunskap.

Andra professionella kan med låg tröskel ta kontakt för att diskutera olika ärenden som berör området. Vi värdesätter mångprofessionellt arbete med ett gott samarbete genom hela servicekedjan, utgående från varje individs unika behov och situation.

Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård

Ninni - för de bortglömda barnen

Vår Ninni-verksamhet finns till för barn och unga, som har föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Verksamheten riktar sig till barn i hela Svenskfinland och ordnas i form av samtalsgrupper, läger och olika aktiviteter.