Verksamhet & Målsättningar

11.11.2016 kl. 14:42
Läs om vår verksamhet, våra målsättning, STEA-projekt och vår styrelse.

Bakgrund 

Pixnekliniken grundades och startade sin verksamhet 1987, och bedriver en väl uppbyggd och fungerande vård för alkoholister. År 1990 grundades USM r.f. som stödförening till den finlandssvenska missbrukarvården. USM r.f:s främsta uppgift är att på olika sätt befrämja missbrukarvård på svenska i Finland och har idag sin verksamhet belägen i Malax, men betjänar hela Svensk-Finland. USM r.f. är en ideell förening som är fristående från kommunal verksamhet. 

 

Målsättning 

Halvvägshem och stödboendeverksamhet 

Föreningens främsta målsättning och verksamhetsområde är att bedriva eftervård i form av halvvägshem och stödboende för klienter som genomgått behandling på Pixnekliniken eller annan behandling inom missbrukarvården.  Halvvägs-/stödboendet som finns i nära anslutning till Pixnekliniken i Malax är avsett för personer som vill komma ur sitt alkohol-, drog- och/eller tablettmissbruk, och som är i behov av längre vård och rehabiliteringstid. Många av klienterna behöver ofta av olika anledningar avstånd från sin nuvarande boendemiljö och kamratkrets.  USM r.f. erbjuder eftervård i form av boende tillsammans med andra i samma situation på halvvägshem/stödboende i trygg miljö och det finns idag 10 klientplatser, 2 platser för kvinnor och 8 platser för män. I boendet ingår boende i möblerade utrymmen, hushållsmaterial och – artiklar. På boendet deltar alla i skötseln av huset, gårdsarbete, matlagning och förväntas delta i AA/NA-möten varje vecka. 

Man kan bo på halvvägs-/stödboendet allt från någon månad upp till ett år, helt enligt klientens individuella behov. För att få en välfungerande eftervård görs klara målsättningar och en rehabiliteringsplan upp tillsammans med klienten. Tiden är en viktig del i tillfriskningsprocessen och den främsta målsättningen är att ge missbrukaren en tillräckligt lång nykter och drogfri tid i en trygg miljö. De boende förbinder sig till nykter- och drogfrihet genom ett kontrakt och regelverk med USM r.f. 

 

Förebyggande arbete bland barn och unga  

Föreningen USM r.f. har sedan flera år tillbaka ordnat läger och träffar för barn och ungdomar som har en förälder som missbrukar alkohol och/eller droger. Det är viktigt att dessa barn fångas upp i ett tidigt skede och får insikt och kunskap om alkoholism och beroendesjukdomar och dess följder. Barnen får träffa andra i samma situation och får veta att de inte bär ansvar för att mamma eller pappa dricker. Denna målgrupp nås främst via klienter som vårdats på Pixnekliniken eller motsvarande behandlingsenheter, social-byråer, barnskydd och A-kliniker. Distribution av broschyren ”Se mej” och ”Dricker din baby?” fortsätter till svensk- och tvåspråkiga kommuner i landet enligt efterfrågan. Broschyrerna distribueras via mödra- och barnrådgivningar, samt skolor, social- och hälsovården, barnskydd m.m. i hela Svenskfinland enligt efterfrågan.  

 

Samarbete:

USM r.f. vill genom samarbete och nätverkande fungera som en förenande länk mellan instanser som arbetar med missbrukarvård i Svenskfinland. För att kunna utveckla och bedriva föreningens verksamhet är ekonomiska bidrag av olika slag nödvändiga. 

Utöver eftervården strävar föreningen också till att kunna ordna förebyggande verksamhet för barn till missbrukare i form av lägerverksamhet, träffar, individuellt samtals-stöd och resor/utfärder. Planen är också att jobba med projekt- och nätverksarbete och hålla föreläsningar i grundskolor och övriga utbildningsenheter, fungera som handledare för studerande, lärare och annan personal, samt skolningar för personal inom missbrukar-vården och social- och hälsovård, gärna i samarbete med andra föreningar och organisationer.  

 

Skolningar, kurser och utbildningsdagar 

USM r.f. ordnar kurser, föreläsnings- och skolningstillfällen för personal inom den Finlandssvenska missbrukarvården, social- och hälsovårdspersonal och övriga som kommer i kontakt med missbrukare, i mån av ekonomisk möjlighet. Föreläsningar ordnas enligt behov och efterfrågan och om ekonomiskt stöd fås från fonder och stiftelser.  

 

STEA-understöd 

Genom verksamhetsstöd från STEA erbjuder USM individuell- och daglig gruppverksamhet för missbrukare. Denna verksamhet finns till för såväl boendeklienter och personer från närområdet som genomgått behandling som behöver gruppstöd som en del av eftervården i vardagliga rutiner och för att få stöd och hjälp med att finna meningsfull dagliga aktiviteter. Verksamheten består av daglig lättillgänglig gruppverksamhet, individuellt samtalsstöd, social träning, arbets- och studiehandledning, föreläsningsdagar, utfärder, studiebesök och temagrupper, samt handledning och stöd till att påbörja studier, kurser, praktik, arbete eller rehabiliterande arbetsverksamhet.

 

USM's tidigare projekt ”Tillbaka till livet”, som är ett samarbetsprojekt med Brottspåföljdsmyndigheten, fängelseverksamheten och deras klienter, bedrivs idag som en löpande verksamhet tillsammans med grupp- och individuell stödverksamhet finansierad av STEA. Målsättningen med verksamheten är att nå ut och ge information till svenskspråkiga brottspåföljdsklienter om möjligheten att göra delar av strafftiden i vård och behandling, samt ge svenskspråkigt samtalsstöd under en brottsprocess och tillsammans med Brottspåföljdsmyndigheten kunna bygga upp fungerande planer för klienter i en brottsprocess. Verksamheten har idag samarbetsavtal med nästan alla fängelser i Finland.

Den STEA-stödda verksamheten bedrivs utanför den ordinarie föreningsverksamheten och är kostnadsfri.

 

Följande personer valdes av årsmötet 14.03.2018 till
vår styrelse:

Ordförande:
Yvonne Holming  (Malax kommun, Soc.dir.)

Styrelsemedlemmar:
Rose-Marie Holmberg, Viceordf. (K5)
Mari Gunell-Tusa (Vasa byrå för samhällspåföljder)
Heidi Svartsjö (Vörå kommun)

Andreas Svahn (Folkhälsan, Föregångarna)

Ersättare:
Tore Lund (Pixnekliniken)
Jani Nyman (Vasas Center för mental- och beroendevård Horisonten)

Cecilia Flygar (Klaara Ungdomsstation)
Anette Rönnlund (K5)

Sekreterare:
Eva Asplund, (USM)
Johanna Sundén, Vicesek. (USM)

Kassör:
Jenni Ahlbäck, (USM)
Sandra Högström, Vicekassör (USM)

Admin Admin
Pixnevägen 2, 66100 Malax, info@missbrukarvard.fi